Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 220 Прието с Протокол № 9/19.05.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“ по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020;

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)