Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 220

РЕШЕНИЕ № 220
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол № 95/21.05.2008г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС07/11/25.04.2008г., Общинският съвет р е ш и:

1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване – изграждане на тераса със застр.площ 10,22 кв.м. към ап.№ 1, етаж І, вход „Б”, ж.б.”Мая” в ж.к.”Дружба ІІІ” в гр.Русе, на Борислав Димитров Петров и Дора Иванова Трифонова, на стойност 575,00 лв.
Дължимите данъци и такси да се определят след решението на Общинския съвет и са за сметка на Борислав Димитров Петров и Дора Иванова Трифонова.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.