Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 221 Прието с Протокол № 9/19.05.2016 г.

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

1. Приема документа „План за устойчива градска мобилност на гр. Русе за периода 2016-2026 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)