Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 222 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36в, ал.3 т.1, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да разкрие социална услуга „Приют за лица”, с капацитет 75 считано от 01.01.2013 г.
2. Услугата ще се предоставя в първи етаж на сграда – общинска собственост с идентификатор 63427.8.693.3 по кадастралната карта на гр. Русе с адрес: гр. Русе, ул. „Тракция” № 25, със застроена площ от 712 кв. м., предмет на АОС № 223 от 05.12.1995 г.
3. Средствата за издръжка се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерството на финансите.
4. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати Решението на Общински съвет до Регионална дирекция за социално подпомагане – Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане – София, за разкриване на социална услуга „Приют за лица”, като делегирана държавна дейност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)