Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 222 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2, и ал. 5 от ЗУТ, във връзка с чл. 14, ал. 1, чл. 49, ал. 1, т. 2, чл. 49, ал. 2, и чл. 61, ал. 2, т. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 40, чл. 2, ал. 2, чл. 2, ал. 6, т. 6.2, и чл. 5 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

I. Одобрява конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Здравец“, по бул. „Липник“, ПИ 63427.7.65, т. 1713 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, както следва:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена – не по – ниска от 128,00 лв. (Сто двадесет и осем лева) без включен ДДС, съобразявайки чл. 2, ал. 6, т. 6.2 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение. Максимален брой точки за критерия – 55;

2. Финансов ангажимент за подпомагане на мероприятия организирани от Община Русе в размер не по-малко от 300 лв. годишно за всяка година от срока на действие на договора. Предложените парични средства да бъдат предоставяни в полза на Община Русе, едностранно от наемателя по банкова сметка на Община Русе, при условия уговорени в договора за наем. Максимален брой точки за критерия – 45;

II. Одобрява конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, ж. к. „Здравец“, по ул. „Петрохан“, ПИ 63427.7.150, т. 1716 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, както следва:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена – не по – ниска от 128,00 лв. (Сто двадесет и осем лева) без включен ДДС, съобразявайки чл. 2, ал. 6, т. 6. 2. от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение. Максимален брой точки за критерия – 55;

2. Финансов ангажимент за подпомагане на мероприятия организирани от Община Русе в размер не по-малко от 300 лв. годишно за всяка година от срока на действие на договора. Предложените парични средства да бъдат предоставяни в полза на Община Русе, едностранно от наемателя по банкова сметка на Община Русе, при условия уговорени в договора за наем. Максимален брой точки за критерия – 45;

III. Одобрява конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, по ул. „Борисова“, ПИ 63427.2.2601, т. 1717 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, както следва:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена – не по – ниска от 128,00 лв. (Сто двадесет и осем лева) без включен ДДС, съобразявайки чл. 2, ал. 6, т. 6.2 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение. Максимален брой точки за критерия – 55;

2. Финансов ангажимент за подпомагане на мероприятия организирани от Община Русе в размер не по-малко от 300 лв. годишно за всяка година от срока на действие на договора. Предложените парични средства да бъдат предоставяни в полза на Община Русе, едностранно от наемателя по банкова сметка на Община Русе, при условия уговорени в договора за наем. Максимален брой точки за критерия – 45;

IV. Одобрява конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от пет години на част от терен – частна общинска собственост за поставяне на преместваем обект – атракционно съоръжение – електромеханична люлка, с площ  4,00 кв. м, в гр. Русе, по ул. „Борисова“, ПИ 63427.2.2601, т. 1718 от Общата схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на територията на гр. Русе, както следва:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена – не по – ниска от 128,00 лв. (Сто двадесет и осем лева) без включен ДДС, съобразно чл. 2, ал. 6, т. 6.2 от Наредба №2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение. Максимален брой точки за критерия – 55;

2. Финансов ангажимент за подпомагане на мероприятия организирани от Община Русе в размер не по-малко от 300 лв. годишно за всяка година от срока на действие на договора. Предложените парични средства да бъдат предоставяни в полза на Община Русе, едностранно от наемателя по банкова сметка на Община Русе, при условия уговорени в договора за наем. Максимален брой точки за критерия – 45;

V. Определените в т. I, II, III и IV състезателни конкурсни критерии да бъдат пресмятани по следните начини съобразно конкретните предложения на кандидатите:

  1. Брой точки за размера на предложената конкурсна месечна наемна цена

                 офериран размер на конкурсната месечна наемна цена

Х1 =                                                                                                                                  х 55

          максимално офериран размер на конкурсната месечна наемна цена

       2. Финансов ангажимент към мероприятия организирани от Община Русе

оферирана сума за финансов ангажимент

Х2 =                                                                                                                                 х 45

максимална оферирана сума за финансов ангажимент

          VI. Определя оценка и класиране на офертите както следва:

          Оценяването на офертите на всички допуснати в конкурса кандидати се определя от получения общ бал, представляващ сбор от бала за всеки критерий по следната формула:

          Х = Х1+Х2, където:

         Х – Общ бал. Максимален общ бал = 100 точки;

         Х1 – Брой точки за размера на предложената конкурсна месечна наемна цена;

         Х2 –  Брой точки за офериран финансов ангажимент.       

          Класирането на офертите се извършва на базата на получения общ бал.

          Класирането се осъществява по възходящ ред на получения общ бал, като на първо място се класира офертата с най – висок общ бал. За нуждите на конкурсните процедури, всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на формулите по т. V да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

При равен брой точки, класиран по-напред е кандидатът, предложил по – висок размер на конкурсната месечна наемна цена.

При сключване на договор за наем за всяка от горепосочените позиции, наемателят се задължава да спазва през срока на договора действащите правила за безопасна експлоатация на атракционните съоръжения, в т.ч. за поддръжка, за периодичен контрол за изправността на съоръжението и съставяни в тази връзка книжа съобразно действащата нормативна уредба.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)