Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 222 Прието с Протокол № 8/25.04.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, във връзка с чл. 226 от ТЗ и чл. 17, т. 1 и 2 от Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества на ОбС-Русе, Общинският съветреши:

Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на акционерите на Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД, ЕИК 117505556, Алисе Муртезова, Милен Боев, Петя Кашукеева, Пламенка Ангелова и Семра Джиниева да гласуват „ЗА“ по точки 9 и 10 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 27.05.2024 г. от 13 часа, в конферентната зала на УМБАЛ „КАНЕВ“ АД, ул. „Независимост“ №2, гр. Русе, а  при липса на кворум – на 12.06.2024 г. от 13 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

          (акад. Христо Белоев, дтн)