Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 222 Прието с Протокол № 9/19.05.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. № УТ-31-15/20.04.2016г. от „Теленор България (Космо България Мобайл)” ЕАД, чрез упълномощен представител инж. Венцеслав Антов, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране и разрешава изработване на ПУП – ПЗ за ПИ 004024 в местност „Новите лозя“ по КВС за землището на с. Басарбово, Община Русе;
ПУП да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 7/2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.
Решението подлежи на разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)