Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 223 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 36в, ал. 3 т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, в изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги и годишния план да действие към стратегията в Община Русе, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да разкрие социална услуга „Център за обществена подкрепа” за деца в риск, в гр. Русе, с капацитет 20 места, считано от 01.01.2013 г.
2. Услугата ще се предоставя в сграда, находяща се в гр. Русе, ул. „Богдан войвода” № 3.
3. Средствата за издръжка се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерството на финансите.
4. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общинския съвет – Русе по т. 1 до Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане – София, за откриване на услугата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)