Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 223 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 2 и ал. 7 от ЗОС, чл. 11, ал. 1 и 2 , чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 2 на същия член, и чл. 61, ал. 2, т. 3 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

I. Дава съгласие да бъде проведен публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем за срок от десет години, като заведение за обществено хранене без продажба на алкохол, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.1.59.2.4, със застроена площ от 40 кв.м., с предназначение – за търговска дейност, брой нива на обекта – едно, с прилежащи към обекта части – тераса, склад и тоалетна, разположени в сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.1.59.2, с предназначение – спортна сграда, база, находяща се в поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.1.59, с административен адрес гр. Русе, Парк на младежта, Тенис база, ет. 2, описани в АПОС № 7077 / 08.10.2013 г., при следните конкурсни условия, одобрени от Общински съвет – Русе:

1. Начална конкурсна месечна наемна цена – не по-ниска от 186.00 лв. (Сто осемдесет и шест лева) без включен ДДС. Максимален брой точки за критерия – 40;

2. Инвестиция в обекта, за ремонт на подова настилка, таван, фасада, подмяната на дограма, ВиК и  ел. инсталация, на стойност не по-малка от 7 000 лв. (Седем хиляди лева) без ДДС. След прекратяване на договора за наем инвестицията остава в полза на Община Русе, без същата да дължи възстановяване на направените разходи или друго обезщетение. Максимален брой точки за критерия – 35;

3. Срок за изпълнение на инвестицията по т. 2 – не по-дълъг от 36 (тридесет и шест) месеца от сключване на договора за наем. Максимален брой точки за критерия – 25;

ІI. Определя оценка на конкурсните условия по т. I,  както следва:

1. Брой точки за размера на предложената конкурсна месечна наемна цена

             офериран размер на конкурсната месечна наемна цена

Х1 =      _____________________________________________________            х 40

             максимално офериран размер на конкурсната месечна наемна цена

2. Брой точки за предлагана инвестиция в обекта

                                 оферирани инвестиции в обекта

Х2 =  ________________________________________________________      х 35

                         максимално оферирани инвестиции в обекта

3. Брой точки за предлаган срок за изпълнение на инвестициите в обекта

                  минимално офериран срок за инвестиция

Х3 =  _____________________________________________________        х  25

                   офериран срок за инвестиция

III. Определя оценка и класиране на офертите както следва:

Оценяването на офертите на всички допуснати в конкурса кандидати се определя от получения общ бал, представляващ сбор от бала за всеки критерий по следната формула:

Х = Х1 + Х2 + Х3, където:

Х – Общ бал. Максимален общ бал = 100 точки;

Х1 – Брой точки за размера на предложената конкурсна месечна наемна цена;

Х2 – Брой точки за инвестиции в обекта;

Х3 – Брой точки за срок за реализация на предлаганите инвестиции в обекта.

Класирането на офертите се извършва на базата на получения общ бал.

Класирането се осъществява по възходящ ред на получения общ бал, като на първо място се класира офертата с най – висок общ бал. За нуждите на конкурсната процедура, всички дробни числа, които могат да се получат при прилагане на формулите по т. II и т. III да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

При равен брой точки, класиран по-напред е кандидатът, предложил по – висок размер на конкурсната месечна наемна цена.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет-Русе пред Административен съд-Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)