Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 223 Прието с Протокол № 9/19.05.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ и искане с вх. № УТ-27-20/01.04.2016г. от Светлозар Кирилов Маринов, управител на „Касева чешма“ ООД, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява задание за проектиране на ПУП – ПЗ, в частта за поземлен имот с идентификатор 63427.149.518 в местност „Касева чешма по КККР на гр. Русе;
2. Разрешава изработване на ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.149.518 в съответствие с одобреното задание по т. 1.
ПУП да се изготви в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове.
Решението подлежи на разгласяване по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)