Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 223 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА; чл. 137, ал. 1, т. 3 и чл. 146, ал. 1 и ал. 3, чл. 147, ал. 2, чл. 221, т. 6 и т. 7 и чл. 248, ал. 1 от Търговския закон, чл. 26, чл. 30 и чл. 31, във връзка с чл. 3 от Закона за публичните предприятия, чл. 10, ал. 1, т. 3 и т. 6 и чл. 13, т. 5 и т. 6 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

 1. Приема Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2023 г. на общинските еднолични търговски дружества: „Общински пазари” ЕООД; „Общински транспорт Русе“ ЕАД; „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД; „Медицински център 1 – Русе” ЕООД; „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД; „Център за психично здраве – Русе” ЕООД; „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД, „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД.
 2. Приема консолидираните годишни финансови отчети, заверени от регистриран одитор и консолидираните годишни доклади за дейността през 2023 г. на „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД.
 3. Одобрява Годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските еднолични търговски дружества през 2023 г., съгласно приложение.
 4. Освобождава от внасяне на дивидент общинските търговски дружества „Общински пазари“ ЕООД, „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД; „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД; „Център за психично здраве – Русе” ЕООД, „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД.
 5. Избира проверители-регистрирани одитори за заверка на Годишните финансови отчети на общинските търговски дружества за 2024 г., както следва:
  5.1. Димитър Петров Йорданов, с диплом №0123/1992 г. за „Общински пазари” ЕООД;
  5.2. Димчо Иванов Димитров, с диплом №0621/2009 г. и търговско дружество „СПОТЛАЙТ ОДИТИНГ“ ЕООД, чрез което упражнява дейността – за „Общински транспорт Русе“ ЕАД;
  5.3. Стефанка Тодорова Николова, с диплом №0041/2001 г. и търговско дружество „СКРИБА“ ЕООД, чрез което упражнява дейността – за „Диагностично консултативен център 1 – Русе” ЕООД;
  5.4. Стефанка Тодорова Николова, с диплом №0041/2001 г. и търговско дружество „СКРИБА“ ЕООД, чрез което упражнява дейността – за „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД;
  5.5. Дияна Георгиева Пенчева, с диплом №0380/1997 г. за „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Димитър Граматиков – Русе” ЕООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)