Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 224 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 2, т. 7 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1, т. „в” и чл. 9 от ЗМДТ и чл. 79 от АПК, Общинският съвет реши:

Приема Наредба за допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
§1. Създава се нов чл. 33а в раздел ІІІ „Такси на детски ясли, детски кухни, детски градини, домове за социални грижи, лагери, общежития и други общински социални услуги”, със следния текст:
„чл. 33а (1) Лицата, ползващи социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”, предоставени от Община Русе по проект „Помощ в дома”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” заплащат месечна такса.
(2) Размерът на таксите се определя в процент от дохода на лицата, които ползват социалните услуги, както следва:
1. Потребителските такси по дейностите „Социален асистент” и „Домашен помощник” са обвързани със стойността на услугите, тяхната продължителност и с дохода на потребителите.
2. Минималната потребителска такса е 0,20 лв./час
3. Потребителската такса се обвързва с дохода на потребителя чрез въвеждане на диференцирана ставка. За целта минималната ставка (0,20 лв./час) се умножава с различен коефициент, който е толкова по-висок, колкото по-висок е доходът на потребителите. Определянето на диференцираните ставки в зависимост от дохода на потребителите се определя по следния начин:

Потребители, чийто доход е равен или по-нисък от:

коефициент

Диференцирана ставка за потребителска такса

1. Гарантирания минимален доход (ГМД)*
1,0
0,20 лв./час
2. Двукратния размер на ГМД
1,1
0,22 лв./час
3. Трикратния размер на ГМД
1,3
0,26 лв./час
4. Четирикратния размер на ГМД
1,5
0,30 лв./час
5. Петкратния размер на ГМД
1,8
0,36 лв./час
6. Шесткратния размер на ГМД
2,0
0,40 лв./час

* гарантиран минимален доход = 65 лв.

4. Месечната такса на всеки потребител се равнява на месечния брой получени часове за услуги, умножени по съответната диференцирана ставка
5. Потребителите с доходи, надвишаващи шесткратно гарантирания минимален доход, ползват услуги по проекта, като заплащат пълната цена на услугата – 2,00 лв./час
(3) Таксите за социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” се заплащат от лицата, които ги ползват, с изключение на:
1. децата до 18-годишна възраст, но не повече от 20-годишна възраст, ако учат;
2. лицата, които нямат доходи и влогове;
3. лицата, дарили недвижима собственост в полза на държавата или общините с цел развитие на социални услуги.
Необходимо е да се поддържа надеждна и актуална документация, удостоверяваща наличието (липсата) и размера на доходите на потребителите, въз основа на които се определя размера на месечната такса. При промяна на доходите лицата – потребители на услугата, следва да декларират настъпилата промяна в 7-дневен срок от настъпването й.
(4) Таксите се събират от определеното длъжностно лице, по време на изпълнение на проекта, и определено длъжностно лице в периода на осигуряване на устойчивост на проектното предложение, и се внасят по разкритата банкова сметка на Община Русе за проекта, през месеца, следващ месеца, за който се дължат. Всички приходи, генерирани в рамките на проекта, се приспадат от сумата на допустимите разходи по същия.
§ 2. В допълнителни разпоредби на Наредба № 16, приема нов § 21 със следното съдържание:
§ 21 „Доход” по смисъла на чл.33а от наредбата са всички доходи на лицето, с изключение на:
1. Добавката по чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване;
2. Еднократно изплащаните допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет;
3. еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии;
4. добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации;
5. допълнителната месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст;
6. Добавката към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица;
7. Сумите, които лицата, настанени в домове за социални услуги, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;
8. Месечните добавки и целеви помощи, получавани по Закона за интеграция на хората с увреждания;
9. Стипендии и финансовите средства за джобни разходи, получавани по реда на Постановление № 207 на Министерския съвет от 1994 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършване на основното образование
10. Помощите, отпуснати на основание чл. 6, 7, 8, 8д и 10а от Закона за семейни помощи за деца.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)