Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 224 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание, чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 14, ал. 2 и 7 от ЗОС, чл. 11, ал. 1 и 2, чл. 49, ал. 1, т. 1 и ал. 3 на същия член от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 3, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общинският съвет реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от десет години, като заведение за обществено хранене без продажба на алкохол, на самостоятелен обект в сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.782.6.4 – публична общинска собственост, със застроена площ от 55 кв.м., с предназначение – за търговска дейност брой нива на обекта – едно, разположен в сграда с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.782.6, разположена в поземлен имот с идентификатор по КК на гр. Русе 63427.7.782, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Околчица“ № 6, спортен комплекс „Дунав“, ет. 1, обект № 4, обект на АПОС № 9521 / 01.11.2019 г., с начална тръжна месечна наемна цена 206,00 лв. без ДДС.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)