Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 224 Прието с Протокол № 9/19.05.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Протокол №8/06.04.2016 г. на ОЕСУТ и искане №УТ-17-46/21.10.2015 г. и №30-5168-2#1/25.01.2016 г. от „Нинахим“ ЕООД, Общински съвет – Русе реши:
1. Одобрява подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел 20 кV до ПИ 187011 в местност „Стопански двор“, землище на с. Червена вода през поземлен имот 000216 – общинска собственост с НТП „Пасище, мера“.
Решението може да се оспори в 30–дневен срок от обнародването му в Държавен вестник /ДВ/ чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)