Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 224 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА,  във връзка с чл. 137, ал. 6 от ТЗ и чл. 16, т. 1 и т. 2 от Наредба № 9 на ОбС – Русе за реда и условията за упражняване правата на община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества,  Общинският съвет реши:

Упълномощава представителите на Община Русе  в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Русе  да гласуват „ПРОТИВ“ по точка 1  и по точка  2 от дневния ред  на Общото събрание, което ще се проведе на 03.06.2024 г., от 10.30 часа в административната сграда на дружеството в гр. Русе, ул. „Добруджа“ №6.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)