Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 224

РЕШЕНИЕ № 224
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 4, ал. 2, чл. 31 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, 6 и 9 от Наредба за търговете и конкурсите, Общинският съвет реши:

1. Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, който се използва за стопански цели, по Акт за общинска собственост № 237 от 11.10.1995 г., представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.587, с площ 1554 кв. м., заедно с построения в него магазин за хранителни стоки /супермаркет/ – едноетажна масивна сграда, със застроена площ 824 кв. м., с идентификатор 63427.587.1, с адрес гр. Русе, ж. к. Дружба 3, ул. Даме Груев, наричан по-нататък за краткост “обекта”
2. Начална тръжна цена – 1006000 лв., без ДДС
3. Стъпката на наддаване – 50000 лв.
4. Депозитът за участие в търга – 200000 лв., се внася в срок до 20 дни от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
5. Тръжната документация се закупува в центъра за административни услуги и информация на община Русе, сектор “Търговия, транспорт и обществени поръчки”, пл. Свобода 6. Цената на тръжната документация е 360 лв. и се заплаща в офиса на “ТБ Инвестбанк” АД, клон Русе – Възраждане, в центъра за административни услуги и информация.
6. Срок за закупуване на тръжна документация – 19 дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
7. Срок за подаване на предложения за участие в търга – 20 дни, считано от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
8. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в срок до 16,00 часа на 20-ия ден включително от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” след закупуване на тръжни книжа и предварителна заявка.
9. Търгът да се проведе на 22-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 10,00 часа в заседателната зала на третия етаж община Русе, пл. Свобода 6.
10. Утвърждава тръжната документация и проекта на договора за продажба, като част от нея.
11. Избира комисия в състав от 7 членове – четирима общински съветници и трима от общинска администрация, която да организира и проведе търга. Всеки член на тръжната комисия да получи възнаграждение за дейността си в размер на 50 лв., плюс по 10 лв. на час съобразно продължителността на търга.
12. Възлага на комисията по приватизация и следприватизационен контрол да определи спечелилия търга участник.
13. Възлага на кмета на община Русе да освободи депозитите на неспечелилите участници в търга, да издаде заповед за спечелилия търга участник и да сключи приватизационнен договор за покупко-продажба с него.
14. При непродаване на обекта да се проведе повторен търг 21 дни след първата дата от 10,00 часа на същото място и при същите условия.