Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 225 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание 79 от Административнопроцесуален кодекс, чл. 21, ал. 2 във връзка чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 171, т. 5, буква „а” и „б” от Закон за движение по пътищата, Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе:
§1. Вместо: „Глава 9. Принудителни мерки при неправилно паркиране“ да стане „Глава 9. Принудителни мерки“;
§2. В чл. 29 се създава нова ал. 2, със следното съдържание: „Принудителното преместване се извършва с репатриращ автомобил, определен със заповед на Кмета на Община Русе“;
§3. Ал. 3 на чл. 30 вместо: „/нова с реш.№780/28.01.2010 г./ Разходите направени във връзка с преместването на всяко едно превозно средство при условията на чл.29, ал.1, б.“б”от наредбата се определят от Общински съвет Русе в размер на 40.00 лв. с ДДС. Водачът на МПС паркирал неправилно заплаща половината от сумата, ако се яви на мястото на нарушение преди транспортирането на преместеното вече превозно средство, преди колата „паяк” да е тръгнала“ да стане: „/нова с реш. №780/28.01.2010 г./ Разходите направени във връзка с преместването на всяко едно превозно средство при условията на чл.29, ал.1, б.“б”от наредбата се определят от Общински съвет Русе в размер на 40.00 лв. с ДДС. Водачът на МПС паркирал неправилно заплаща половината от сумата, ако се яви на мястото на нарушение преди транспортирането на преместеното вече превозно средство, преди репатриращият автомобил да е тръгнал“;
§4. В чл. 30 се създава нова ал. 4, със следното съдържание: „Не се заплащат разходи за преместването на правилно паркирано пътно превозно средство, което не е предпоставка за пътно транспортно произшествие, не застрашава безопасността на движението, но обстоятелствата налагат неговото преместване“;
§5. В чл. 39 вместо: „Контролът по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от:
1.Кмета на Община Русе, или определени от него с писмена заповед длъжностни лица.
2.Директора на РДВР гр.Русе, или определени от него с писмена заповед длъжностни лица“
да стане: „Контролът по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от:
1. Кмета на Община Русе, или определени от него с писмена заповед длъжностни лица /служби и организации/.
2. Контролните органи по т. 1 работят съвместно със служители на МВР, определени със заповед на Директора на ОДМВР-Русе“.
§6. Навсякъде в наредбата текста „РДВР“ да стане „ОДМВР-Русе“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)