Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 225 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА и чл.234, ал.1 от Търговския закон, Общинският съвет реши:
1. Задължава представителите на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Проект Русе“ АД, което ще се проведе на 16.06.2016 г., а при липса на кворум на 30.06.2016 г.:
1.1. Да предложат извънредна т. 1.3 Промяна в състава на Съвета на директорите в Дневния ред на събранието.
1.2. Да предложат и гласуват освобождаването на Орлин Радославов Пенков като член на Съвета на директорите.
2. Задължава представителите на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Проект Русе“ АД, по извънредна т.1.3. от дневния ред на събранието, което ще се проведе на 16.06.2016 г., а при липса на кворум на 30.06.2016 г. да предложат и да гласуват за избирането на Спасимир Василев Димитров за член на Съвета на директорите.
3. Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Проект Русе“АД, определени с Решение № 47/30.11.2015 г. на ОбС – Русе, да гласуват за включването на извънредна точка в дневния ред на събранието, което ще се проведе на 16.06.2016г., със следното съдържание: Вземане на решение за одобрение на промени в Договора за кредит от 15.01.2015г., изменен на 06.03.2015г. между „Проект Русе“ АД, като кредитополучател, ХИПО НОЕ Групе Банк АГ и УниКредит Булбанк АД, като първоначални кредитори, УниКредит Булбанк АД, като Агент, Приста ойл холдинг ЕАД, като солидарен длъжник, Поддържане чистотата на морските води АД, като солидарен длъжник, Атанас Стоилов Бобоков, като солидарен длъжник и Пламен Стоилов Бобоков, като солидарен длъжник.
4. Упълномощава представителите на Община Русе в Общото събрание на акционерите на „Проект Русе“АД, по описаната в точка 3 на настоящото решение точка от дневния ред на Общото събрание на акционерите на „Проект Русе“АД, което ще се проведе на 16.06.2016г, да гласуват „за“ приемане проектите за решение по точката, така като са посочени в Молба с вх. № 30-7643-3/27.05.2016г. от „АРЕНА РУСЕ ИНВЕСТ“ ООД, а именно:
4.1 . Одобрява и потвърждава всички уговорки по, и всички сделки, предвидени съгласно, Второто Изменение в Договора за Кредит, като без да се засяга обхвата на това одобрение, потвърждава действието на всички задължения на Дружеството като Кредитополучател, прави и повтаря декларациите така като са посочени в член 19 (Декларации) от Съществуващия Договор за Кредит;
4.2 . Реши Дружеството да сключи Второто Изменение в Договора за Кредит;
4.3 Упълномощава и потвърждава представителната власт на изпълнителния директор Георги Иванов Пейчев да подпише от името на Дружеството Второто Изменение в Договора за Кредит и да подпише от името на Дружеството и/или да изпрати всички документи и уведомления, които следва да бъдат подписани и/или изпратени по или във връзка с който и да е от документите по Второто Изменение в Договора за Кредит.
5 Упълномощава представителите на Община Русе в Съвета на директорите на „Проект Русе“ АД да гласуват „за“ приемане на решения от последния със съдържание подробно описано в т. 4.1, 4.2 и 4.3 от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)