Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 225 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 3 и ал. 4 от ЗОС, във връзка с чл. 10, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост, Общински съвет –  Русе реши:

Дава съгласие за предоставяне безвъзмездно за управление на Дирекция „Комуникационни и информационни системи“ – МВР, БУЛСТАТ: 129010698, част с площ 10 кв.м. от поземлен имот с идентификатор 63427.2.5687 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, целият с площ от 24 230 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Поземлен имот със смесен начин на трайно ползване, с адрес гр. Русе, ул. „Пристанищна“, предмет на АПОС №6747 от 16.08.2012 г., вписан под №56, том 30, Н.Д. 5958, ДВР 10435, вх. рег. №10722/24.08.2012 г. по описа на Службата вписвания – Русе, за разполагане на кабина – ГКПП (тип „фургон“), с размери 5,20 m/1.90 m, за създаване на работни помещения, в които да се извършва граничен контрол по Система за влизане/излизане.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)