Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 226 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, § 8, ал. 2, т. 3 и чл. 129, ал. 1, чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ, във връзка с Протокол № 12/09.05.2012 г. на ОЕСУТ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява Подробен устройствен план / ПУП / – Изменение на план за регулация / ИПР / за УПИ: І-285, ІІ-286, ІІІ-287, ХХІІІ-307, ХХІV-306, ХХV-305 и ХХVІ-304 в кв. 39, изменение на план за регулация / ИПР / за УПИ: VІІ-308 и VІІІ-309 в кв. 40 и изменение на план за улична регулация / ИПУР /, като улицата от ОТ 125 до ОТ 129 отпада и се предвижда продължение на ул. „Иван Вазов” от ОТ 129 до ОТ 386 по плана на с. Басарбово.
Решението може да се оспори в 14 – дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет Русе пред Административен съд Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)