Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 226 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 5, чл.147, ал.2 от Търговския закон, чл. 62, ал.3, чл. 63, ал. 4 от Закона за лечебните заведения, чл. 10, ал. 1, т. 5, чл. 22, ал.1, чл.31а от Наредба № 9 на ОбС – Русе, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие за удължаване договорите за управление на:
1.1. Д-р Цветан Траянов Райчинов за Управител на „Диагностично-консултативен център – 1 – Русе” ЕООД за срок от три години, считано от 17.07.2016 г.
Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на 400 на сто от отчетената средна месечна брутна работна заплата в заведението.
1.2. Д-р Цветанка Романова Доганова за Управител на „Център по дентална медицина 1 – Русе” ЕООД за срок от три години, считано от 23.09.2016 г.
Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на 400 на сто от отчетената средна месечна брутна работна заплата в заведението.
1.3. Д-р Камен Емилов Кожухаров за Управител на “Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД за срок от три години, считано от 19.09.2016 г.
Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на 400 на сто от отчетената средна месечна брутна работна заплата в заведението.
1.4. Д-р Теменужка Матева Дечкова-Новакова за Управител на „Център за психични заболявания – Русе” ЕООД за срок от три години, считано от 17.07.2016 г.
Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на 400 на сто от отчетената средна месечна брутна работна заплата в заведението.
1.5. Д-р Светослав Дачев Дачев за Управител на „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д.Граматиков“ ЕООД за срок от три години, считано от 21.09.2016 г.
Определя месечно възнаграждение на управителя в размер на 400 на сто от отчетената средна месечна брутна работна заплата в заведението.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да сключи допълнително споразумение към договорите на Управителите.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)