Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 226 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

           На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9  от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, §1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост и чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС, §5, т. 73 от ДРЗУТ, чл. 24, ал. 7 от ЗОЗЗ, Заповед №РД-01-1362/19.05.2022 г. на Кмета на Община Русе за одобрен ПУП-ПЗ на ПИ с идентификатор 63427.182.43 по КККР на град Русе, Общинският съвет реши:

Определя като обект от първостепенно значение за Община Русе и допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Русе през 2024 година като включва в списъка на „Обектите от първостепенно общинско значение“ Дом за възрастни с деменция „Приста“, разположен в поземлен имот с идентификатор 63427.182.43 по КККР на гр. Русе, с площ от 21 307 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За обект комплекс за социални грижи, категория на земята: 5, ведно с построените в него четиринадесет броя сгради, предмет на Акт №11073/07.05.2024 г. за публична общинска собственост, вписан под № 128, том 13, н.д. 2729, вх. № 5520/08.05.2024 г. в Службата по вписвания – Русе, който съобразно ПУП – ПЗ, одобрен със Заповед №РД-01-1362/19.05.2022 г. на Кмета на Община Русе, е предвидено да бъде разширен с изграждане на ново застрояване за нуждите на Дома и неговите потребители, свободно разположено в имота.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)