Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 226

РЕШЕНИЕ № 226
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.88, т.1, чл. 89 от Наредба №1 на ОбС – Русе, във връзка с чл.5, чл.6 и чл. 16, т.6 от Договор за управление и стопанисване на гори и земи от горския фонд, собственост на Община Русе и чл.87, ал.1 от Правилника за приложение на Закона за горите, при спазване Закона за горите, Общинският съвет реши:

1. Определя годишен икономически план за ползване в гори и земи от горския фонд на Община Русе в землището на с.Тетово от ДЛС”Сеслав” гр.Кубрат, както следва:
А. Маркиране на дървета в предвидените за сеч отдели:
– имот № 000024 – отдели 63в; 64а; 68б; 70а.
– имот № 000106 – отдел 49а.
Б. Ползване през 2009 год. чрез:
а. – отгледна сеч в имот № 000024 – отдел 70а.
б. – постепенни сечи в
– имот № 000024 – отдели 63в; 64а; 68 б.
– имот № 000106 – отдел 49а.
В. След одобряване на комплектования лесосечен фонд от Регионална дирекция по горите гр.Русе, ДЛС ”Сеслав” гр.Кубрат да го представи на Община Русе за разпоредителни действия.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише документите за маркиране на дърветата през 2008 год., План – извлечение за ползване и комплектования лесосечен фонд за 2009 година.