Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 227 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 6, чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗУТ и във връзка с Протокол № 11/25.04.2012 г. на ОЕСУТ, Общински съвет Русе реши:

1. Одобрява подробен устройствен план / ПУП / – изменение на план за улична регулация / ИПУР / от ОТ 8536 до ОТ 8542, план за регулация / ПР /на кв. 718 за УПИ ХІІІ-369 и изменение на план за регулация / ИПР / на УПИ ХVІІІ-342 и ХІХ-343 в кв. 717 по плана на гр. Русе.
Решението може да се оспори в 14 – дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет Русе пред Административен съд Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)