Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 227 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет реши:
1. Приема изменение на Списък №2 за ведомствен жилищен фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №108, прието с протокол №6/25.02.2016 г., както следва:
Премахва точка №48 от списъка – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба-3“, бл. №41, вх. Б, ет. 4, ап. 15, предмет на АОС №1178/19.02.1997 г.
2. Приема изменение на Списък №1 за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №108, прието с протокол №6/25.02.2016 г., както следва:
Добавя точка последна №1587 в списъка – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба-3“, бл. №41, вх. Б, ет. 4, ап. 15, предмет на АОС № 1178/19.02.1997 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)