Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 227 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с  чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.124 от Закона за публичните финанси,  Общинският съвет реши:

I. Приходи – местни дейности

§3619 „Други неданъчни приходи“                                                                         +10 050лв.

Всичко приходи местна дейност:                                                                        +10 050 лв.

Всичко приходи по бюджета:                                                                               +10 050лв.

II. Разходи – държавни дейности

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§5100 „Основен ремонт“

Обект „Обследване за ЕЕ на ОУ „Ангел Кънчев“, в т.ч. и вертикално

планиране и благоустрояване на двора на училището“                                        -10 000лв.

Обект „Проект за вертикално планиране и благоустрояване двора

на ОУ „Ангел Кънчев“                                                                                             +10 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.                                                                                                    

ФУНКЦИЯ „Здравеопазване”

Дейност 431 „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина”

§1020 „Външни услуги“                                                                                          -200 000лв.

§5100 „Основен ремонт“

Обект „Детска ясла №5, гр. Русе, ул. „Петър Стрелковски“ №1,

СМР+СН+АН“                                                                                                        +200 000лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.                                                                                                    

Всичко разходи държавни дейности:                                                                             0лв.

III. Разходи – местни дейности

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби“

Дейност 122 „Общинска администрация“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Климатична система  12 000BTU“ 1 бр.                                                      +1 200лв.

Обект „UV-C 160“, 1 бр.                                                                                             +2 928лв.

Обект „UV-C 240“, 1 бр.                                                                                             +5 340лв.

Обект „UV-C 720“, 1 бр.                                                                                           +11 028лв.

Обект „Cleanair PI. +UV-C 720“, 1 бр.                                                                    +16 368лв.

Всичко за дейност:                                                                                                  +36 864лв.

Дейност 123 „Общински съвети“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“

Обект „Система за гласуване без карти“ 1 бр.                                                       +18 444лв.

Всичко за дейност:                                                                                                 +18 444лв.                                                                                               

Всичко за функция:                                                                                              +55 308лв.        

ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“

Дейност 603 В и К

§5206 „Изграждане на инфраструктурни обекти“

Обект „Отводняване на общински път между изход КПП Дунав мост

 до Кръгово движение за Безмитна зона- проектиране“                                        -30 000лв.

Обект „Реконструкция В и К инсталация, корекция на вертикална планировка

 и ремонт на двора на СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ“, гр. Русе“     +4 250лв.

Всичко за дейност:                                                                                                   -25 750лв.

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ – ОП „Комунални дейности“

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала

нает по трудови правоотношения“                                                                         +95 700лв.

§0551 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО“                                        +12 350лв.

§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“                                         +4 594лв.

§0580 „Вноски ДЗПО от работодатели“                                                                   +1 450лв.

§1091 „Други разходи за СБКО“                                                                               +2 610лв.

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                    +2 800лв.

Обект „Климатична система  24 000BTU“ 1 бр.

за ОП „Комунални дейности“    +1 600лв.

Обект „Климатична система  12 000BTU“ 1 бр.

за ОП „Комунални дейности“     +1 200лв.

§1015 „Материали“                                                                                                      -2 800лв.

Численост на персонала +14,5бр. /било:130,5бр.; става:145бр./

Всичко за дейност:                                                                                                +116 704лв.                                                                                               

Дейност 623 „Чистота“

ОП „Паркстрой-Русе“

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала

нает по трудови правоотношения“                                                                        +64 500лв.

§0551 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО“                                         +7 521лв.

§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“                                        +3 096лв.

§0580 „Вноски ДЗПО от работодатели“                                                                  +1 806лв.

§1091 „Други разходи за СБКО“                                                                              +1 900лв.

Численост на персонала +16 бр. /било:19 бр.; става:35 бр./.

Община Русе

§1020 „Външни услуги“                                                                                            -78 823лв.

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.                                                           

Дейност 629 „Други дейности по опазване на околната среда“

§5203 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“                  +10 050лв.

Обект „Оранжерия тип „тунелна“ 3 броя за 10 050лв

Всичко за дейност:                                                                                                 +10 050лв.                                                                                               

Всичко за функция:                                                                                              +101 004лв.       

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – ОП „Управление на общински имоти“

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала

нает по трудови правоотношения“                                                                             +8 000лв.

§0551 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО“                                             +930лв.

§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“                                            +384лв.

§0580 „Вноски ДЗПО от работодатели“                                                                      +224лв.

§0205 „Изплатени суми от СБКО, за облекло и други на персонала,

с характер на възнаграждение“                                                                                    +240лв.

Численост на персонала +2 бр. /било:21 бр.; става:23 бр./.

Община Русе

§1098 „Други разходи, некласифицирани в другите

 параграфи и подпараграфи“                                                                                       -5 664лв.

Всичко за дейност:                                                                                                    +4 114лв.                                                                                               

Всичко за функция:                                                                                                  +4 114лв.

ФУНКЦИЯ „Разходи некласифицирани в другите функции”

Дейност 998 „Резерв”

§0098 „Резерв за непредвидени и неотложни разходи“                                       -211 407лв.

Всичко за дейност:                                                                                                 –211 407лв.                                                                                               

Всичко за функция:                                                                                               –211 407лв.                                                                                         

Всичко разходи местни дейности:                                                                        -50 981лв.

III. Разходи – държавни дейности дофинансирани с общински приходи

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“

Дейност 282 „Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“- СЗ КООРС

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала

нает по трудови правоотношения“                                                                           -18 750лв.

§0551 „Осигурителни вноски от работодател за ДОО“                                           -2 179лв.

§0560 „Здравноосигурителни вноски от работодатели“                                            -900лв.

§0580 „Вноски ДЗПО от работодатели“                                                                      -525лв.

§1091 „Други разходи за СБКО“                                                                                  -563лв.

Численост на персонала /-/5 бр. /било:115 бр.; става:110 бр./.

Всичко за дейност:                                                                                                   -22 917лв.                                                                                               

Всичко за функция:                                                                                                 -22 917лв.

ФУНКЦИЯ „Образование“

Дейност 322 „Неспециализирани училища, без професионални гимназии“

§5100 „Основен ремонт“

Обект „Обследване за ЕЕ на ОУ „Ангел Кънчев“, в т.ч. и вертикално

планиране и благоустрояване на двора на училището“                                         -20 000лв.   

§1030 „Текущ ремонт“    ОУ „Ангел Кънчев“                                                       +20 000лв.                                                           

Всичко за дейност:                                                                                                             0лв.

Всичко за функция:                                                                                                           0лв.                                                                                                     

Дейност 589 „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта“

§5203 „Придобиване на машини и съоръжения”

Обект „Асансьори с автоматични врати за сграда

на ул. „Белмекен“ №31-33“ 2бр.                                                                             +83 948лв.

Всичко за дейност:                                                                                                 +83 948лв.

Всичко за функция:                                                                                               +83 948лв.                                                                                                    

Всичко разходи дофинансиране:                                                                         +61 031лв.

Всичко разходи по бюджета:                                                                                +10 050лв.

IV. Одобрявам корекция в Приложение №17 Справка за численост на персонала и разходите за заплати за 2020г. за местните дейности, както следва:

Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ местна дейност

                                                                                               било:           става:        корекция:

Дейност 606 „Изграждане, ремонт и поддържане на

 уличната мрежа“ – ОП „Комунални дейности“

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала

нает по трудови правоотношения“                          1 416 886лв.   1 512 586лв.   +95 700лв.

Численост на персонала:                                              130,5 бр.        145 бр.        +14,5 бр.

Дейност 623 „Чистота“                                                     

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала

нает по трудови правоотношения“                              181 767лв.     246 267лв.   +64 500лв.

Численост на персонала:                                                   19 бр.            35 бр.         +16 бр.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги“- местна дейност

Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – ОП „Управление на общински имоти“

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала

нает по трудови правоотношения“                                  228 876лв.  236 876лв.    +8 000лв.

Численост на персонала:                                                  21 бр.            23 бр.           +2 бр.

ФУНКЦИЯ „Отбрана и сигурност“- дофинансиране

Дейност 282 „Отбранително мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности“- СЗ КООРС

§0101 „Заплати и възнаграждения на персонала

нает по трудови правоотношения“                         1 174 644лв.     1 155 894лв.   -18 750лв.                                        

Численост на персонала:                                               115 бр.            110 бр.            -5 бр.

V. Считано от 01.07.2020г. приема промяна в т. 3 „Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити, които нямат статут на юридически лица и не са възложители по ЗОП“ на Приложение №12 „Списък на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити за 2020 година“ от Решение №66, Прието с Протокол №5/10.02.2020г., както следва:                                                                    

В т. III. Функция „Здравеопазване“                     

1. Филиално счетоводство Детски ясли, Детска млечна кухня и Медицинско        обслужване в образованието  

Било: Директор на дирекция „Здравни и социални дейности“

Става: Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

В т. IV. Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

1. Обединено счетоводство „Социални дейности“, Специализирани институции за предоставяне на социални услуги, Дом за пълнолетни лица с физически увреждания „Милосърдие“, Дом за пълнолетни лица с деменция „Приста“, Дом за стари хора „Възраждане“, Домашен социален патронаж, Социални услуги предоставяни в общността.

Било: Директор на дирекция „Здравни и социални дейности“

Става: Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)