Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 227 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

 На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

Допълва Решение № 1443, прието с Протокол 51/11.09.2023 г., като в диспозитива на същото сe добавя т. VI със следния текст:

 „VI.  Дава съгласие Община Русе да осигури както недопустимите разходи, така и невъзстановимите разходи, когато е необходимо, съгласно одобрения бюджет за правилното изпълнение на проекта “ReNature, Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито “ ( “ReNature, Green modeling of urban areas, creation of new  systems for recreation and outdoor activities”) по Покана 2 – Състезателната покана за проекти, посветена на Приоритет 2: Зелен регион, Специфична цел (СЦ)  2.7 „Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“ по Програмата за трансгранично сътрудничество “Interreg VI-A Румъния — България 2021-2027 г.“

При всяко възникване на тази хипотеза, ще бъде изготвено и депозирано ново обосновано Предложение до ОбС-Русе с посочени мотиви и конкретна сума.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)