Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 227

РЕШЕНИЕ № 227
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

І. УВЕЛИЧАВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2008г. със сумата 5 617 лв.
1. ПРИХОДИ
Неданъчни приходи
§ 24 04 Приходи от продажба на стоки и услуги + 228 лв.
§ 24 06 Приходи от наеми на земя (НУ с.Хотанца) + 43 лв.
§ 27 08 Такси за ползване на общежития + 5 281 лв.
Други неданъчни приходи
§ 36 19 Други неданъчни приходи + 65 лв.
ОУ „Л.Каравелов”
ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 г. + 5 617 лв.

РАЗХОДИ
ТЕКУЩ БЮДЖЕТ – Местни дейности
ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби” Местни дейности
Дейност 122 „Общинска администрация
§ 10 13 Постелен инвентар и облекло. – 4 000 лв.
Всичко за дейност – 4 000 лв.

ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 – Ц Д Г
§ 10 20 Външни услуги – 2 700 лв.
Всичко за дейност – 2 700 лв.

ФУНАКЦИЯ „Почивно дело, култура, религиозни дейности”
Дейност 737 Оркестри и ансамбли
§ 10 20 Външни услуги + 2 000 лв.
§ 10 51 Командировки в чужбина + 2000 лв.
Всичко за дейност + 4 000 лв.

ФУНКЦИЯ „Икономически дейности и услуги”
Дейност 898 „Други дейности по икономиката”
ОП „Индустриален парк”
§ 10 15 Материали – 7 750 лв.
§ 10 20 Външни услуги – 23 350 лв.
Всичко за дейност – 31 100 лв.

ФУНКЦИЯ „Общи държавни служби” – Дофинансиране
Дейност 122 „Общинска администрация
§ 01 00 Заплати + 25 800 лв.
§ 05 51 Осигуровки за ДОО + 4 300 лв.
§ 05 60 Здравни осигуровки + 1 000 лв.
Всичко за дейност + 31 100 лв.

Натурални показатели
§ 01011 Численост на персонала + 12 бр.

ФУНКЦИЯ „Образование”- Дофинансиране

Дейност 322 Общообразователни училища
§ 10 15 Материали + 336 лв.
СОУ „Васил Левски” – 228 лв.
ОУ „Любен Каравелов” – 65 лв.
НУ „В. Априлов” Хотанца – 43 лв.
Всичко за дейност + 336 лв.
Дейност 332 Общежития
§ 10 15 Материали + 1 281 лв.
§ 10 20 Външни услуги + 4 000 лв.
Всичко за дейност + 5 281 лв.
Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на текущият бюджет : + 2 917 лв.

КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ

ФУНКЦИЯ „Образование”
Дейност 311 – Ц Д Г
§ 52 06 Изграждане на инфраструктурни обекти
Обект: „Изграждане сигнално охранителна система
ЦДГ „Радост” + 2 700 лв.

Всичко УВЕЛИЧЕНИЕ на капиталовия бюджет + 2 700 лв.

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2008 г. + 5 617 лв.