Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 228 от 21.06.2112 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 2, чл. 134, ал. 2 от ЗУТ, предложение първо във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ, чл. 64, ал. 2 и чл. 108, ал. 2 и ал. 3 от ЗУТ, във връзка с Протокол №11/25.04.2012 г. на ОЕСУТ, Общинският съвет реши:

1.Одобрява подробен устройствен план / ПУП / – план за улична регулация /ПУР / и изменение на план за улична регулация / ИПУР / от ОТ 9304 при бул. „Липник” до ОТ 8577 при ул.”Чипровци” – гр. Русе.
Решението може да се оспори в 14–дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)