Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 228 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 36, ал. 1, т. 2, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 34, ал. 1, т.2 и чл. 34, ал. 3 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-04-4/04.04.2024 г. и извлечение от Протокол №4/15.04.2024 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1.Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2024 г. с прекратяване на съсобственост чрез изкупуване дела на Община Русе, представляващ 940/1913 кв.м. ид. части от поземлен имот №800.307 в кв. 120 по Кадастралния план на с. Тетово, целият с площ от 1 913 кв.м., с адрес село Тетово, ул. „Черни връх“ №5, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), предмет на АЧОС №8924/07.02.2019 г., вписан под №188, том 3, Н.Д. 608, ДВР 1380, вх. №1363 от 11.02.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе и Акт №11042/01.04.2024 г. за поправка на АЧОС №8924/07.02.2019 г., вписан под №160, том 9, Н.Д. 1910, ДВР 3800, вх. №3883 от 03.04.2024 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 6 980,00 лв. (шест хиляди деветстотин и осемдесет лева).

2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността между Община Русе и Бание Реджеб, чрез изкупуване дела на Община Русе, представляващ 940/1913 кв.м. ид. части от поземлен имот №800.307 в кв. 120 по Кадастралния план на с. Тетово, целият с площ от 1 913 кв.м., с адрес село Тетово, ул. „Черни връх“ №5, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 m), предмет на АЧОС №8924/07.02.2019 г., вписан под №188, том 3, Н.Д. 608, ДВР 1380, вх. №1363 от 11.02.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе и Акт №11042/01.04.2024 г. за поправка на АЧОС №8924/07.02.2019 г., вписан под №160, том 9, Н.Д. 1910, ДВР 3800, вх. №3883 от 03.04.2024 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, от Бание Реджеб срещу заплащане на цена в размер на 6 980,00 лв. (шест хиляди деветстотин и осемдесет лева), без включени дължими данъци и такси, които се дължат от Бание Реджеб.

30% от постъпленията от продажбата да се използват за дейности, предвидени в чл. 52, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)