Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 229 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с Протокол № 38/30.11.2011 г. на ОЕСУТ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план / ПУП / – Парцеларен план на техническата инфраструктура – ел. кабел ниско напрежение от ВТП „Езерото” до разпределителна касета, монтирана до ПИ 000585 в местност „Текето”, землище на с. Николово.
Решението може да се оспори в 14–дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)