Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 229 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.6, ал.1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общинския съвет – Русе, във връзка с чл.54 от ЗДС, Общинският съвет реши:
I. Дава съгласие Община Русе да придобие безвъзмездно правото на собственост върху следните поземлен имоти:
1. Поземлен имот с идентификатор 63427.12.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 10 226 кв.м., с адрес: област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. „Образцов чифлик, предмет на Акт за публична общинска собственост №6220/08.06.2015 год., заедно с построените върху него сгради:
1.1 Сграда с идентификатор 63427.12.19.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 3 кв.м., масивна, едноетажна, с предназначение: постройка за допълващо застрояване;
1.2 Сграда с идентификатор 63427.12.19.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 173 кв.м., масивна, едноетажна, с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна;
1.3 Сграда с идентификатор 63427.12.19.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 6 кв.м., масивна, едноетажна, с предназначение: друг вид сграда за обитаване;
1.4. Сграда с идентификатор 63427.12.19.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 63 кв.м., масивна, едноетажна, с предназначение: с предназначение: жилищна сграда – еднофамилна;
1.5. Сграда с идентификатор 63427.12.19.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 172 кв.м., масивна, двуетажна, с предназначение: с предназначение: жилищна сграда – многофамилна.
1.6. Самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 63427.12.19.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, представляваща жилищен блок №6, със застроена площ 530 кв.м., масивна, едноетажна, с предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, както следва:
1.6.1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.12.19.6.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 352 кв.м., предназначение: за учебна дейност, изба №1 и изба №5 с обща площ 100 кв.м., ведно с 51,58 % идеални части от общите части на сградата.
1.6.2. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.12.19.6.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, представляващ апартамент №2 със застроена площ 19 кв.м., предназначение: жилище, апартамент, изба №2 с площ 15 кв.м., ведно с 5,55 % идеални части от общите части на сградата.
1.6.3.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.12.19.6.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, представляващ апартамент №1 със застроена площ 59 кв.м., предназначение: жилище, апартамент, изба №4 с площ 15 кв.м., ведно с 12,09 % идеални части от общите части на сградата.
2. Поземлен имот с идентификатор 63427.12.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 35 084 кв.м., заедно с построената върху него сграда с идентификатор 63427.12.10.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 478 кв.м., селскостопанска сграда, едноетажна, полумасивна, с адрес: област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, предмет на Акт за публична общинска собственост №5279/12.12.2012 год.
3. Поземлен имот с идентификатор 63427.12.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 16 063 кв.м., с адрес: област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. „Образцов чифлик, предмет на Акт за публична общинска собственост №5273/12.12.2012 год., заедно с построените върху него сгради:
3.1. Сграда с идентификатор 63427.12.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 47 кв.м., едноетажна, паянтова, предназначение: друг вид сграда за обитаване – свинарник.
3.2. Сграда с идентификатор 63427.12.1.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 123 кв.м., едноетажна, паянтова, предназначение: друг вид сграда за обитаване – свинарник.
3.3. Сграда с идентификатор 63427.12.1.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 100 кв.м., едноетажна, полумасивна, предназначение: селскостопанска сграда.
3.4.Сграда с идентификатор 63427.12.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 100 кв.м., едноетажна, полумасивна, предназначение: селскостопанска сграда.
3.5.Сграда с идентификатор 63427.12.1.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 101 кв.м., едноетажна, полумасивна, предназначение: хамбар, гараж.
3.6. Сграда с идентификатор 63427.12.1.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 14 кв.м., едноетажна, масивна, предназначение: кантар.
4. Поземлен имот с идентификатор 63427.12.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 11 531 кв.м., предмет на Акт за публична общинска собственост №5274/12.12.2012 год., с адрес: област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, заедно с построените върху него сгради:
4.1. Сграда с идентификатор 63427.12.4.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 380 кв.м., едноетажна, паянтова, предназначение: гаражи.
4.2. Сграда с идентификатор 63427.12.4.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 730 кв.м., едноетажна, полумасивна, предназначение: работилница.
4.3. Сграда с идентификатор 63427.12.4.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 397 кв.м., едноетажна, полумасивна, предназначение: ремонтна работилница.
4.4. Сграда с идентификатор 63427.12.4.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 123 кв.м., едноетажна, полумасивна, предназначение: ремонтна работилница.
4.5. Сграда с идентификатор 63427.12.4.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 28 кв.м., едноетажна, полумасивна, предназначение: гаражи.
5. Сграда с идентификатор 63427.12.26.19 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 40 кв.м., едноетажна, масивна, предназначение: хангар, депо, гараж, с адрес: област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, предмет на Акт за публична общинска собственост №6222/08.06.2015 год.
6. Самостоятелни обекти в сграда с идентификатор 63427.12.26.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, масивна, двуетажна, с адрес: област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. „Образцов чифлик,“ предмет на Акт за публична общинска собственост №6222/08.06.2015 год.,.
6.1.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.12.26.20.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се на първи етаж на сградата, със застроена площ 151 кв.м., предназначение: за търговска дейност, ведно с 51,58 % идеални части от общите части на сградата.
6.2.Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.12.26.20.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, представляващ апартамент №3 на втори етаж, със застроена площ 60 кв.м., предназначение: жилище, апартамент, ведно с 20,51 % идеални части от общите части на сградата.
7. Поземлен имот с идентификатор 63427.12.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 58 836 кв.м., с адрес: област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, предмет на Акт за публична общинска собственост №5278/12.12.2012 год., заедно с построените върху него сгради:
7.1. Сграда с идентификатор 63427.12.8.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 156 кв.м., жилищен блок №2, състоящ се от два апартамента, едноетажна, полумасивна.
7.2. Сграда с идентификатор 63427.12.8.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 566 кв.м., общежитие (старо), едноетажна, полумасивна.
7.3. Сграда с идентификатор 63427.12.8.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 606 кв.м., сграда за култура и изкуство, едноетажна, полумасивна.
7.4.Сграда с идентификатор 63427.12.8.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 1326 кв.м., учебна сграда, двуетажна със сутерен, масивна.
7.5.Сграда с идентификатор 63427.12.8.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 53 кв.м., склад, едноетажна, масивна.
7.6. Сграда с идентификатор 63427.12.8.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 30 кв.м., сграда за енергопроизводство, едноетажна, масивна.
7.7. Сграда с идентификатор 63427.12.8.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 909 кв.м., общежитие (ново), четириетажна, масивна.
7.8. Сграда с идентификатор 63427.12.8.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 141 кв.м., здравно заведение, едноетажна, масивна.
7.9. Сграда с идентификатор 63427.12.8.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 173 кв.м., склад, едноетажна, масивна.
8. Поземлен имот с идентификатор 63427.12.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 12 663 кв.м., с адрес: област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, предмет на Акт за публична общинска собственост №5277/12.12.2012 год., заедно с построените върху него сгради:
8.1.Сграда с идентификатор 63427.12.7.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 58 кв.м., друг вид сграда за обитаване, едноетажна, полумасивна.
8.2.Сграда с идентификатор 63427.12.7.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 36 кв.м., друг вид сграда за обитаване, едноетажна, полумасивна.
8.3.Сграда с идентификатор 63427.12.7.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 87 кв.м., селскостопанска сграда, едноетажна, полумасивна.
8.4.Сграда с идентификатор 63427.12.7.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 20 кв.м., селскостопанска сграда, едноетажна, полумасивна.
8.5.Сграда с идентификатор 63427.12.7.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 218 кв.м., друг вид сграда за обитаване, двуетажна, полумасивна.
8.6.Сграда с идентификатор 63427.12.7.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 35 кв.м., склад, едноетажна, полумасивна.
8.7.Сграда с идентификатор 63427.12.7.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 389 кв.м., спортна сграда, едноетажна, масивна.
9. Поземлен имот с идентификатор 63427.12.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 28 620 кв.м., заедно с построената върху него сграда с идентификатор 63427.12.5.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 208 кв.м., селскостопанска сграда, двуетажна, масивна, с адрес: област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, предмет на Акт за публична общинска собственост №5275/12.12.2012 год.
10. Поземлен имот с идентификатор 63427.12.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 772 кв.м., с адрес: област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, предмет на Акт за публична общинска собственост №5276/12.12.2012 год., заедно с построените върху него сгради:
10.1. Сграда с идентификатор 63427.12.6.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 18 кв.м., колекционен участък 1, едноетажна, паянтова.
10.2. Сграда с идентификатор 63427.12.6.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 29 кв.м., колекционен участък 2, едноетажна, паянтова.
11. Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.12.22.1.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с предназначение: жилище, апартамент, представляващ апартамент №3 на втори етаж, със застроена площ 65 кв.м., изба №3, със застроена площ 12,81 кв.м., ведно с 21,347 % идеални части от общите части на сградата, с адрес: област Русе, община Русе, гр. Русе, кв. „Образцов чифлик“, предмет на Акт за публична общинска собственост №6221/08.06.2015 год.
12. Поземлен имот с идентификатор 63427.2.4221 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 9049 кв.м., с адрес: област Русе, община Русе, гр. Русе, ул. „Александровска“ №108, предмет на Акт за публична общинска собственост №6318/04.04.2016 год., заедно с построените върху него сгради:
12.1. Сграда с идентификатор 63427.2.4221.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 69 кв.м., с предназначение: складова база, склад.
12.2. Сграда с идентификатор 63427.2.4221.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 161 кв.м., с предназначение: складова база, склад.
12.3. Сграда с идентификатор 63427.2.4221.4 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 81 кв.м., с предназначение: складова база, склад.
12.4. Сграда с идентификатор 63427.2.4221.5 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 54 кв.м., с предназначение: складова база, склад.
12.5. Сграда с идентификатор 63427.2.4221.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, масивна, триетажна, със застроена площ 323 кв.м. и сутерен със застроена площ 150кв.м., с предназначение: сграда за образование.
12.6. Сграда с идентификатор 63427.2.4221.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, масивна, двуетажна, със застроена площ 1727 кв.м., с предназначение: сграда за образование.
12.7. Сграда с идентификатор 63427.2.4221.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, масивна, двуетажна със застроена площ 532 кв.м., с предназначение: сграда за образование.
12.8. Сграда с идентификатор 63427.2.4221.9 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, масивна, едноетажна със застроена площ 7 кв.м., с предназначение: сграда за образование.
12.9. Сграда с идентификатор 63427.2.4221.10 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, масивна, едноетажна със застроена площ 7 кв.м., с предназначение: сграда за образование.
II. Упълномощава Кмета на Община Русе да извърши неоходимите действия по придобиване собствеността на недвижимите имоти, описани в точка I от настоящото решение.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)