Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 229 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

        На основание чл. 21, ал. 2,  чл. 21, ал. 1, т. 8  и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ  и искане с вх. №УТ-16-29/18.05.2020 г. „Камп транс“ ЕООД, Общински съвет –  Русе  реши:

  1. Одобрява  задание и разрешава  изработване на  подробен устройствен план /ПУП/  – парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение  до имот с идентификатор 63427.182.6 в м. „Над линията“, землище на гр. Русе през следните имоти: 63427.180.19 и 63427.182.17 – общинска публична собственост и 63427.180.20 – държавна публична собственост  по първи вариант на трасе.    

2. Дава  предварително съгласие за утвърждаване на трасе на довеждащата инфраструктура  за срок от една година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)