Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 229

РЕШЕНИЕ № 229
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Увеличава числеността в дейност 122 „Общинска администрация” с 12 /дванадесет/ броя, считано от 01.07.2008 г..
2. Утвърждава нова численост и годишен размер на ФРЗ за местна дейност 122 „Общинска администрация”(Приложение № 16 от Решение 83/28.02.2008 г.), както следва :
Численост – било 29 броя.
– става 41 броя.
Годишен размер на ФРЗ – било 159778 лева;
– става 185578 лева.