Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 23 от 15.12.2011 г.

Препис-извлечение!

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 23
Прието с Протокол № 3/15.12.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.181, ал.1, т.2 и ал.2 от Закона за горите, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за предоставяне управлението, стопанисването, ползването, защитата и опазването на поземлените имоти в горските територии и гори в земеделски земи с площ 14 398,525 дка, съгласно приложение №1 – опис, собственост на Община Русе в землището на село Тетово на „СЦДП” ДП – ТП „Държавно горско стопанство „Сеслав” гр. Кубрат, намиращи се в района на дейност на стопанството.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише договор за управление, стопанисване, ползване, защита и опазване на 14 398,525 дка. поземлени имоти в горските територии и гори в земеделски земи в землището на село Тетово, собственост на Община Русе с „СЦДП” ДП – ТП „Държавно горско стопанство „Сеслав” гр. Кубрат за срок до 31.12.2012 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(проф. В. Пенчев)