Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 23 Прието с Протокол № 2/30.11.2015 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7, във връзка с чл. 14, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, във връзка с раздел І, чл. 2, ал. 1, т. 1, раздел ІІ, чл. 3, чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общинския съвет, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от седем години на част от нежилищен имот публична общинска собственост като магазин, разположен на първи етаж в масивна двуетажна административно-търговска сграда, ситуирана в УПИ VІІІ-277 – Общински център от кв. 181 по действащия регулационен план на гр. Мартен, ЕКАТТЕ 47336, Община Русе, ул. „Христо Смирненски“ и ул. „Родопи“, описана в Акт за публична общинска собственост № 7332 от 02.09.2014 г., с площ 59,25 кв. м. и начална месечна наемна цена 159,25 лв. без включен ДДС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)