Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 23 Прието с Протокол № 3/16.12.2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 14, ал. 1 и 2, чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 44, ал. 4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, чл. 1, т. 1, чл. 2, ал. 1, т. 39 и ал. 2, чл. 3 и чл. 5 от Наредба № 2 на Общински съвет – Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, Общински съвет – Русе реши:

1. Дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за периода от 10.02.2020 г. до 02.03.2020 г. включително, за срок от 22 (Двадесет и два) календарни дни, на преместваеми  обекти – частна общинска собственост – 33 броя павилиони за търговска дейност, с номера от 1 до 33 включително, всеки с размери 2,00 м/2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтирани в гр. Русе, зона „Б“ (пл. „Свобода“), съгласно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 21.10.2019 г. и Разрешение за поставяне №139/21.10.2019 г. на Главния архитект на Община Русе, с начална тръжна наемна цена – 264,00 лв. (Двеста шестдесет и четири лева) без включен ДДС за всеки павилион за посочения по-горе период.

2. Дава съгласие да се учреди безвъзмездно право на ползване за периода от 21.02.2020 г. до 02.03.2020 г. включително, за срок от единадесет календарни дни, в полза на Сдружение „Дете и пространство”, ЕИК 131333228, спрямо преместваем обект – павилион №34 – частна общинска собственост, с размери 2,00 м/ 2,00 м и с площ 4,00 кв. м, монтиран в гр. Русе, зона „Б“, пл. „Свобода“, в организиран Мартенски базар, съобразно подробна схема по чл. 56 от ЗУТ, утвърдена от Главния архитект на Община Русе на 21.10.2019 г. и Разрешение за поставяне №139/ 21.10.2019 г. на Главния архитект на Община Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (Иво Пазарджиев)