Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 23 Прието с Протокол № 3/21.12.2023г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 84, ал. 1 от Закона за горите, Общинският съвет реши:

Поземлен имот с идентификатор № 63427.182.34 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, община Русе, област Русе, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр. Русе, местност „Над линията“,  с площ: 5082 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване „За санаториум, балнеосанаториум, профилакториум“, категория на земята: пета, предмет на АЧОС № 9743/13.05.2020г., вписан в Службата по вписвания – гр. Русе към Агенция по вписванията и Поземлен имот с идентификатор № 63427.182.36 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, община Русе, област Русе, одобрени със Заповед РД-18-91/15.12.2007г. на Изпълнителен директор на АГКК, с адрес: гр. Русе, местност „Над линията“,  с площ: 5175 кв.м, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване „За санаториум, балнеосанаториум, профилакториум“, категория на земята: пета, предмет на АЧОС № 9744/13.05.2020г., вписан в Службата по вписвания – гр. Русе към Агенция по вписванията да запазят предназначението си като земеделска територия и същото да не бъде променяно в горска територия спрямо посочените имоти.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)