Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 23

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ № 23
Прието с Протокол № 5/18.01.2008 г.

    На основание чл.21, ла.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол № 84/25.09.2007 г. на Комисията по общинска собственост и искане вх.№ ОС07/22/16.08.2007 г. на Любомир Господинов Господинов, общинският съвет реши:

Дава съгласие за учредяване право на надстрояване върху 186 кв.м. обособен етаж в подпокривното пространство на едноетажна общественообслужваща сграда /ПИ № 169/, попадаща в УПИ ІІІ, кв.597, ж.к.Чародейка Г – север, по плана на гр.Русе, на Любомир Господинов Господинов, на стойност 15 070 лв.
    Дължимите данъци и такси да се  определят сред решението на     общинския съвет и са за сметка на Любомир Господинов     Господинов.
Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на надстрояване.