Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 230 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 и ал. 7 от ЗОС, чл. 110, ал. 1, т. 2, чл.134, ал.2, предложение първо, във връзка с чл.134, ал.1, т.2 от ЗУТ и във връзка с Протокол № 15/30.05.2012 г. на ОЕСУТ, Общинският съвет реши:

1. Одобрява подробен устройствен план / ПУП / – План за улична регулация /ПУР / от О.Т. 10075 до О.Т.10414 и Изменение на план за регулация / ИПР / на УПИ VІ-894 и УПИ ХІХ-432 в Източна промишлена зона по плана на гр. Русе.
Решението може да се оспори в 14–дневен срок от съобщаването му чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)