Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 230 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 36, ал. 1, т. 2  и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 26, ал. 1, т. 1, чл. 34, ал. 1, т. 2 и чл.34, ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с общинските имоти през 2024 г.“ с продажбата на частта на Общината, представляваща 890,70/ 902 кв.м. идеални части от незастроен урегулиран поземлен имот IХ, в квартал 15 по застроителен и регулационен план на с. Ястребово, Община Русе, целия с площ 902 кв.м., отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: улица, УПИ VIII от квартал 15, УПИ XI от квартал 15, УПИ X от квартал 15, предмет на АЧОС  №10996/15.02.2024 г., с прогнозен приход от продажбата в размер 6 730 лева (шест хиляди седемстотин и тридесет лева), без данъци и такси.

            2. Дава съгласие за прекратяване на собствеността между Община Русе от една страна и Тунжай Алиев Мустафов от друга страна, чрез продажба на частта на Община Русе, представляваща: 890,70/ 902 кв.м. идеални части от незастроен урегулиран поземлен имот IХ, в квартал 15 по застроителен и регулационен план на с. Ястребово, Община Русе, целия с площ 902 кв.м., отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: улица, УПИ VIII от квартал 15, УПИ XI от квартал 15, УПИ X от квартал 15, предмет на АЧОС  №10996/15.02.2024 г., срещу заплащане от Тунжай Мустафов на цена в размер на 6 730 лева (шест хиляди седемстотин и тридесет лева), без дължими данъци и такси.

            30% от приходите от реализираната продажба да се да се използват за реализиране на дейностите по чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на територията на съответното населено място.

            Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)