Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 230

РЕШЕНИЕ № 230
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

1. Утвърждава промяна в списъка на длъжностите и лицата, имащи право на транспортни разходи съгласно чл.30 от ПМС 15/01.02.2008 г., утвърден с Решение на Общински съвет № 83 от 28.02.2008 г., както следва:
Функция „Здравеопазване”
Детски ясли:
Детска ясла № 5: На мястото на Румяна Григорова Любенова – зав.ясла Ирена Георгиева Захариева – зав.ясла – билети, считано от 01.05.2008 г.
Детска ясла № 6: На мястото на Иванка Петкова Балчева – зав.ясла Диана Иванова Димитрова зав.ясла – билети, считано от 01.05.2008 г.