Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 231 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА; чл. 12, ал. 1, чл. 52, ал. 3 и 4 и чл. 53, т. 1 от ЗОС, Общинският съвет реши:
1. Предоставя безвъзмездно за управление на ОП „Спортни имоти“, недвижим имот-частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Околчица“ № 6, представляващ ПИ с идентификатор 63427.7.755 с площ 7 865 кв.м. и изградената в него сграда с идентификатор 63427.7.755.1, едноетажна със застроена площ 192 кв.м., предмет на АОС № 6719/03.07.2012 г.
2. Допълва Приложение № 1 на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“-„Списък на спортните обекти, общинска собственост предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“, като добавя:
„ПИ с идентификатор 63427.7.755 с площ 7 865 кв.м. и изградената в него сграда с идентификатор 63427.7.755.1, едноетажна със застроена площ 192 кв.м., намиращ се в гр. Русе, ул. „Околчица“ № 6, предмет на АОС № 6719/03.07.2012 г.“

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)