Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 231 Прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и такси и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Русе реши:

Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе, като:

§1. В чл.7:

В алинея 1 думите „сгради и поземлени имоти“ се заменят с „поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради“.

Създава се нова алинея 4: „Не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително“.

§2. В чл.9  след  думите  „вещно право“  се добавя  „на ползване“ и текста става алинея 1.

Създава се нова алинея 2: „Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограниченото вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите. “

§3. В чл.10, алинея 1 и алинея 2 се отменят.

§4. В чл.14 текста се отменя и се създават нови алинеи, както следва:

„(1) За новопостроените сгради и постройки на територията на Община Русе, които не подлежат на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията, собственикът подава данъчна декларация за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти в 2-месечен срок.

(2) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за новопостроените сгради, подлежащи на въвеждане в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията. Необходимите данни за определяне на данъка на новопостроените сгради и/или на самостоятелни обекти в тях се предоставят на служителите по чл.5, ал.1 от възложителя на строежа в двумесечен срок след завършването на сградата в груб строеж по образец, определен от министъра на финансите.

(3) Не се подават данъчни декларации за облагане с годишен данък за имотите и ограничените вещни права, придобити по възмезден или безвъзмезден начин по раздел трети от тази глава.

(4) За новопостроен или придобит по друг начин имот или ограничено вещно право на ползване в срока по ал.1 предприятията подават информация за отчетната стойност и други обстоятелства, имащи значение за определянето на данъка.

(5) При преустройство и при промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в сграда, както и при промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка, данъчно задължените лица уведомяват общината по реда и в срока по ал.1.

(6) При придобиване на имот по наследство декларацията по ал.1 се подава в срока по чл.32 от ЗМДТ. В случай че не е подадена данъчна декларация по ал.1 от наследниците или заветниците, след изтичането на срока по чл.32 от ЗМДТ служителят по чл.5, ал.1 образува партида за наследения недвижим имот въз основа на данните, налични в общината и в регистъра на населението.

(7) Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици или ползватели.

(8) Не се изисква подаване на данъчна декларация, когато промяната в обстоятелствата, имащи значение за определяне на данъка, са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в качеството й на възложител по Закона за устройство на територията. Служител от общинската администрация отразява служебно настъпилите промени в техническите характеристики на имота“.

§5. В чл.19 се създава нова алинея 3:

„(3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал.1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл.18, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища“.

§6. В чл.20, алинея 1се отменя.

§7. В чл.30 досегашният текст става алинея 1.

Създава се алинея 2: На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по ал.1, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък върху недвижимите имоти и го съобщава на всеки наследник или заветник“.

§8. В чл.37 алинея 2 след думите „моторни превозни средства“ се добавя „и в случаите по чл.44, ал.3 от ЗМДТ – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване“.

§9. В чл.40, алинея 2, т.5се изменя така „са налице основания за ползване на данъчни облекчения по чл.59, ал.4 от Закона за местните данъци и такси“.

§10. В чл.41:

алинея 1 се изменя така:

„(1)За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т.1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т.2

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, който е:

а) до 55 kW включително – 0,40 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително – 0,65 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително – 1,25лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително – 1,45 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително – 1,70 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW – 2,20 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производствоКоефициент
Над 20 години1,1
Над 15 до 20 години включително1
Над 10 до 15 години включително1,3
Над 5 до 10 години включително1,5
До 5 години включително2,3

2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила, както следва:

Екологична категорияКоефициент
без екологична категория, с екологични категории „Евро 1“ и „Евро 2“1,32
„Евро 3“1,10
„Евро 4“0,88
„Евро 5“0,63
„Евро 6“ и „ЕЕV“0,42

В алинея 2 след думите „ремаркета на леки“ се добавя „и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т“;

Алинея 4, първо изречение се изменя така: „Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл.4 от Регламент (ЕС) №168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2013г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (OB, L 60/52 от 2 март 2013г.), както следва:“

Алинея 6 се изменя така: „Данъкът за товарен автомобил над 3,5 т, но не повече от 12 т технически допустима максимална маса е в размер 15 лв. за всеки започнати 750 кг товароносимост. “;

В алинея 8 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари“ се отменят;

 В алинея 9 думите „специализирани ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона“ се отменят;

Алинея 12 се изменя така: „Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл.4 от Регламент (ЕС) №168/2013 е в размер 50 лв.“;

Създава се нова алинея 14: „Когато в регистъра по чл.40, ал.1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория“.

§11. В чл.45:

Алинея 1 се отменя;

Алинея 2 се изменя така: „За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория „Евро 4“ данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от „Евро 4“ – с 60 на сто намаление от определения по чл.41, ал.3 данък“.

Алинея 3 се изменя така: „За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория „Евро 4“, данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на „Евро 5“, „Евро 6“ и „ЕЕV“ – с 50 на сто намаление от определения по чл.41, ал.5, 6, 7 и 13 данък.“

Алинея 5 се изменя така: „Когато в регистъра по чл.40, ал.1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.“

§12. В чл.46, ал.3 изр. Второсе изменя така: „Заплащането на данъка се удостоверява със:

1. проверка чрез автоматизиран обмен на информация между информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на пътни превозни средства, поддържана от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и:

а) системата за обмен на информация, поддържана от Министерството на финансите в изпълнение на чл.5а от ЗМДТ, или

б) съответната система за администриране на местни данъци и такси на общината, или

2. представяне на издаден или заверен от общината документ.“

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§13. Настоящата наредба за изменение и допълнение на Наредба № 20 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Русе влиза в сила от 01.01.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарджиев)