Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 231 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 21, ал. 2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация, §22, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗР от ЗУТ, чл.6, ал. 1, и ал.3 от ЗОС, чл. 34, ал. 2 от ЗОС. Протокол №3 от 18.03.2024 г. на Комисията по общинска собственост, скица – предложение за придаваемо място по улична регулация, съобразно предвижданията на ПУП, одобрен със Заповед №1509/30.04.2003 г. на Кмета на Община Русе, Общински съвет Русе реши:

  1. Обявява придаваем терен с площ от 13 кв. м. по улична регулация от /ПИ/ поземлен имот с идентификатор 63427.9.1148 – ул. “Свиленград“, по КККР на град Русе, Община Русе, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За второстепенна улица, придавани към /ПИ/ поземлен имот с идентификатор 63427.9.972 по КККР на град Русе, за образуване на УПИ I – 972, в кв.18, по плана на град Русе за частна общинска собственост.
  2. Да се продаде общинска част, представляваща придаваем терен от 13 кв.м.

по улична регулация от /ПИ/ поземлен имот с идентификатор 63427.9.1148 – ул. “Свиленград“, гр. Русе, кв. “Долапите“, Община Русе, към поземлен имот с идентификатор 63427.9.972 собственост на Елица Накова за прилагане на одобрената регулация и образуване на УПИ I- 972 в кв.18 по плана на град Русе, на стойност 274,30 лева (двеста седемдесет и четири лева и тридесет стотинки) без дължими данъци и такси.

               3. Да се придобият от Община Русе 12 кв. м. – от поземлен имот с идентификатор 63427.9.972 по Кадастрална карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: ул. “Свиленград“№ 1, собственост на Елица Накова, които да се приобщят към общински поземлен имот с идентификатор 63427.9.1150 – ул. “Говедарци“, срещу заплащане на цена в размер на 223,20 лева (двеста двадесет и три лева и двадесет стотинки) без дължими данъци и такси.

                   След погасяване на насрещните вземания на страните до размера на по-малкото, във връзка с прехвърляните придаваеми части от описаните имоти, при условията на чл. 103, ал. 1 и чл. 104 от ЗЗД, Елица Накова да заплати на Община Русе цена в размер на 51,10 лева /петдесет и един лева и десет стотинки/ заедно с дължимите данъци и такси.

              4. Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)