Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 231

РЕШЕНИЕ № 231
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 и ал. 9, чл. 104, ал. 2 и чл. 13, ал. 3 от ЗУТ Общински съвет Русе реши:

1. Одобрява Проекта за изменение на действащия Общ градоустройствен план на гр. Русе от 1974 г. с Генерален комуникационнотранспортен план в обхват съгласно плана заедно с правилата и нормативите за прилагането му, като негова неразделна част на основание чл. 127, ал. 6 и чл. 104, ал. 2 от ЗУТ.
2. Предлага на Министъра на регионалното развитие и благоустройство да одобри, съобразно чл. 13, ал. 3 от ЗУТ специфичните правила и нормативи за устройство и застрояване на смесена традиционна централна зона и на територия с културно-историческо наследство на територията на гр.Русе, във връзка с решение № 1234 по Протокол № 58/13.04.2007 г. на Общински съвет – Русе.
3. Възлага на Кмета на Община Русе да осъществява систематично наблюдение на Общия устройствен план и правилата към него и да предлага своевременно на Общински съвет Русе одобряване на налагащите се изменения на плана на основание чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.