Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 232 Прието с Протокол № 10/16.06.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.1, ал.9 и ал.10, чл.35, ал.3 и чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.31, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, протокол №6/26.04.2016 год. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване на процедура за продажба, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г., като включва общински поземлен имот с идентификатор 63427.10.366 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 447 кв.м, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Индже войвода“ №37А, предмет на Акт за частна общинска собственост №7773/27.04.2016 год., с прогнозен приход от продажбата на същия в размер на 7545,40 лева.
2. Дава съгласие за извършване на продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.10.366 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 447 кв.м, с административен адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Индже войвода“ №37А, предмет на Акт за частна общинска собственост №7773/27.04.2016 год., на Владимир Пламен Антонов, на цена в размер на 7545,40 лева, без включени дължими данъци и такси.
3. Дължимите данъци и такси по сделката са за сметка на купувача на земята.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)