Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 232 Прието с Протокол № 9/30.05.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 34, ал. 4 и чл. 35, ал. 5 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 26, ал. 1, т. 7 и чл. 33, ал. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, и влязло в сила Решение № 1211/13.07.2018 г., постановено от Районен съд – Русе, XIII-ти граждански състав, по гр. дело № 895 / 2001 г., Общински съвет – Русе реши:

            1. Допълва „Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, на Община Русе, за 2024 г.“ с извършване на дарение в полза на Българската Държава спрямо 0,125 (12/96) идеални части от правото на собственост спрямо дворно място, находящо се в гр. Русе, ул. „Николаевска“ № 5, цялото с площ от 2274 кв.м., представляващо имот № 26, в кв. 118, с идентификатор 63427.2.26 по КК на гр. Русе, заедно с построените в имота сгради с идентификатори по КК на гр. Русе 63427.2.26.1 (двуетажна, масивна, със застроена площ от 526 кв.м., с предназначение – сграда, паметник на културата); 63427.2.26.2 (двуетажна, масивна, със застроена площ от 393 кв.м., с предназначение – сграда, паметник на културата), и 63427.2.26.3 (едноетажна, масивна, със застроена площ от 257 кв.м., с предназначение – сграда за обществено хранене), с изключение на сутерен кафе-бар със застроена площ от 255 кв.м., построен през 1983 г. в двуетажна сграда в гр. Русе, ул. „Николаевска“ № 5, построена в посочения поземлен имот.

            2. Дава съгласие Община Русе да извърши дарение в полза на Българската Държава спрямо 0,125 (12/96) идеални части от правото на собственост спрямо дворно място, находящо се в гр. Русе, ул. „Николаевска“ № 5, цялото с площ от 2274 кв.м., представляващо имот № 26, в кв. 118, с идентификатор 63427.2.26 по КК на гр. Русе, заедно с построените в имота сгради с идентификатори по КК на гр. Русе 63427.2.26.1 (двуетажна, масивна, със застроена площ от 526 кв.м., с предназначение – сграда, паметник на културата); 63427.2.26.2 (двуетажна, масивна, със застроена площ от 393 кв.м., с предназначение – сграда, паметник на културата), и 63427.2.26.3 (едноетажна, масивна, със застроена площ от 257 кв.м., с предназначение – сграда за обществено хранене), с изключение на сутерен кафе-бар със застроена площ от 255 кв.м., построен през 1983 г. в двуетажна сграда в гр. Русе, ул. „Николаевска“ № 5, построена в посочения поземлен имот.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

         (акад. Христо Белоев, дтн)