Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 232

РЕШЕНИЕ № 232
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 1 от Закона за социалното подпомагане и чл. 36, ал. 2, т. 5 и чл. 36а, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 39 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване на Дневен център за възрастни хора като делегирана държавна дейност в общински имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, ул. ул. “Йосиф Цанков” № 47, ж.к. “Дружба-2”, и представляващ част от втори етаж на двуетажна масивна сграда от 216 кв. м, цялата застроена върху 250 кв. м, съгласно акт за собственост № 3123/16.08.1999 г.
2. Предлага на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да разреши откриването на Дневен център за възрастни хора, като делегирана държавна дейност, считано от 01.01.2009 г., с капацитет 40 места. Числеността на персонала е 4 щатни бройки.
Средствата за издръжка и работни заплати се определят по стандарт като делегирана от държавата дейност от Министерството на финансите.
3. Прекратява учреденото с Решение № 752, прието с Протокол № 61/01.11.2002 г., на Общински съвет – Русе, право на ползване на имот – частна общинска собственост, описан в акт № 3123/16.08.1999 г., в гр. Русе, представляващ втори етаж на двуетажна масивна сграда от 216 кв.м, цялата застроена върху 250 кв. м, ул. “Йосиф Цанков” № 47, попадаща върху УПИ І, кв. 610, ж.к. “Дружба-2” по плана на града, на Фондация “Трета възраст” – Русе.
4. Възлага на Кмета на Община Русе да предприеме действия по прекратяване на договора от 29.01.2003 г. за учредяване на ползване върху недвижим имот, посочен в т. 3, между Община Русе и Фондация “Трета възраст”, след определяне на доставчика на социалната услуга.
5. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати Решението на Общинския съвет до Регионална дирекция “Социално подпомагане” – Русе, за изготвяне на предложение до изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане – МТСП, София, за откриване на услугата.