Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 233 от 21.06.2012 г.

Прието с Протокол № 12/21.06.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 20, ал. 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общинския съвет – Русе реши:

1. Създава работна група, която да обсъди и подготви предложение за промяна на нормите, които регламентират условията, реда и гаранциите за провеждане на събрания на открито, митинги, манифестации, шествия и други масови обществени прояви на територията на Община Русе в следния състав:
Ръководител: Михаил Павлов
и членове:
Пенчо Милков
Искрен Илиев
Асен Станчев
2. Създава работна група, която да подготви проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за реда и условията за упражняване правата на Община Русе върху общинската част от капитала на търговските дружества в следния състав:
Ръководител: Емил Милушев
и членове:
Димитър Кънчев
Борил Панайотов
Венцислав Калчев
Искрен Илиев
Антоанета Банчева
3. При изпълнение на поставените задачи работните групи провеждат заседания, свикани от техните председатели. Заседанията са редовни ако на тях присъстват повече от половината членове на работната група. Споровете се решават с гласуване, а решенията се вземат с мнозинство от ½ от присъстващите на заседанието.
4. Предложенията по точка 1 и 2, заедно с доклада /мотивите/ към тях се внасят от ръководителя на съответната работната група за обсъждане и гласуване от Общински съвет – Русе в срок до 01.10.2012г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)